Privacy- en cookiebeleid

In dit privacy- en cookiebeleid:

Verantwoordelijkheid

Buitenspel Verhalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We zijn te bereiken via onderstaande contactgegevens: 

Persoongegevens die wij verwerken

Buitenspel Verhalen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoongegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@buitenspelverhalen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken

Buitenspel Verhalen verwerkt uw persoongegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Buitenspel Verhalen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Buitenspel Verhalen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een redactielid van Buitenspel Verhalen) tussen zit. 

Hoe lang we persoongegevens bewaren

Buitenspel Verhalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

1. Aanvang: Er worden gegevens ingevuld via het contactformulier op onze website. 
2. Ontvangst: De beheerder en redactie ontvangt deze informatie via een beveiligde verbinding per mail én binnen de server van www.buitenspelverhalen.nl 
3. Verwerken: Een redactielid of de beheerder opent de informatie, leest deze en bespreekt de gedeelde informatie met andere redactieleden. 
4. Antwoorden: In overleg wordt er een passend antwoord geformuleerd en dit antwoord wordt verzonden naar het ingevulde mailadres 
5. Wachten: In deze fase wordt er gewacht op een antwoord. Dan start het proces opnieuw bij stap 2. Volgt er geen antwoord? Dan komt de laatste stap. 
6. Bewaren: De informatie, inclusief de gedeelde persoongegevens (voor- en achternaam, mailadres red.), wordt op de beveiligde server van www.buitenspelverhalen.nl bewaart. Wanneer er na 6 maanden geen vervolg (bijvoorbeeld een nieuw antwoord, red.) plaats vindt, zullen deze gegevens verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buitenspel Verhalen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buitenspel Verhalen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buitenspel Verhalen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Actuele status cookies

Bekijk de actuele status wat betreft de cookies de knop ‘Cookie-instellingen’. Deze button is op iedere pagina van Buitenspel Verhalen linksonder zichtbaar. Iedere twee weken wordt er een cookie scan gedaan. Wanneer er nieuwe cookies gedetecteerd zijn is dat direct zichtbaar in het overzicht onder ‘Cookie-instellingen’. Daar is tevens de mogelijkheid om cookies te weigeren (dit geldt niet voor noodzakelijke cookies, deze worden automatisch toegestaan en zijn nodig om de website op de correcte manier weer te geven). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenspel Verhalen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@buitenspelverhalen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Buitenspel Verhalen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buitenspel Verhalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze beheerder (beheerder@buitenspelverhalen.nl) of via persoonsgegevens@buitenspelverhalen.nl. Buitenspel Verhalen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Tot slot

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op alle websites, doorsturingen, domeinnamen en servers van Buitenspel Verhalen.

De websites, doorsturingen, domieinnamen en servers van Buitenspel Verhalen zijn:

– www.buitenspelverhalen.nl (website en domeinnaam)

– www.buitenspelverhalen.online (doorsturing naar www.buitenspelverhalen.nl)

– mail.buitenspelverhalen.nl (server)

– host.buitenspelverhalen.nl (server)

– pop.buitenspelverhalen.nl (server)

– ftp.buitenspelverhalen.nl (server)

– smtp.buitenspelverhalen.nl (server)

Buitenspel Verhalen mag op ieder moment iets veranderen in haar privacyverklaring zonder gebruikers daarover te informeren. Enkel bij zeer ingrijpende veranderingen is Buitenspel Verhalen verplicht dat te melden. Lees hier meer over de actuele status wat betreft de cookies.

Redactie en beheerder Buitenspel Verhalen

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Buitenspel Verhalen, versie 1.2. Deze versie is voor het laatste gewijzigd op woensdag 7 oktober 2020, 16:17uur.